Autyzm
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
SOSW - Autyzm

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu jest placówką obejmującą swoim oddziaływaniem terapeutyczno - edukacyjnym uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu o różnym poziomie ich funkcjonowania oraz poziomie intelektualnym.
Obecnie utworzone zostały: jeden oddział przedszkolny, trzy zespoły edukacyjno - terapeutyczne na poziomie Szkoły Podstawowej oraz jeden zespół edukacyjno - terapeutyczny na poziomie Publicznego Gimnazjum dla uczniów z autyzmem. W placówce działa również zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który obejmuje opieką dzieci od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz jedna grupa wychowawcza (Internat) stworzona dla dzieci z autyzmem.

Dla zapewnienia skuteczności oddziaływań wychowawca klasy opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Opracowuje on, wraz z zespołem specjalistów, dla każdego ucznia ze spektrum autyzmu indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny wyznaczający kierunki i cele pracy. Podlegają one ewaluacji po półroczu oraz podczas systematycznych spotkań zespołów do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanych dla każdego ucznia, w których aktywnie uczestniczą rodzice. Całościowa ocena efektów kształcenia odbywa się w czerwcu każdego roku.

We wszystkich klasach realizowana jest podstawa programowa dostosowana do indywidualnych możliwości wychowanka. Liczba uczniów w zespole klasowym wynosi od 2 do 4 osób. Nauczyciel wspierany jest przez pomoc nauczyciela. Organizując miejsce pracy i nauki ucznia zwracamy uwagę, by było w nich niewiele bodźców rozpraszających, by stało się one miejscem, w którym uczeń odnosi sukcesy. Obok zajęć przedmiotowych uczniowie mają zapewnioną pomoc psychologiczną i pedagogiczną, którą organizuje się w formie zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

W ramach zajęć szkolnych oferowane są:
 • zajęcia przedmiotowe,
 • zajęcia ruchowe, siłownia, gimnastyka korekcyjna, hydroterapia
 • trening umiejętności społecznych (wycieczki do sklepu, kina, parku, restauracji, Galerii Sztuki ,,Jatki’’, muzeum, biblioteki, na plac zabaw, pocztę itp.),
 • zajęcia poszerzające umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem komunikacji wspomagającej lub alternatywnej,
 • logopedia,
 • Metoda Symultaniczno - Sekwencyjnej Nauki Czytania J. Cieszyńskiej,
 • Metoda Integracji Sensorycznej J. Ayers,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • elementy metody behawioralnej,
 • elementy Metody ,,Porannego Kręgu’’ J. Kielina,
 • elementy Metody Ośrodków Pracy,
 • Programy Aktywności Knillów,
 • zajęcia warsztatowe (m.in. zajęcia w pracowni sztuki użytkowej czy w pracowni gospodarstwa domowego),
 • arteterapia i muzykoterapia,
 • terapia poprzez zabawę,
 • zajęcia rozwijające sprawność manualną, oraz ćwiczenia grafomotoryczne,
 • psychoterapia, socjoterapia,
 • biblioterapia.
Uczniowie mają możliwość podjęcia prób występów przed publicznością biorąc udział w zajęciach:
 • Małych Formy Scenicznych,
 • grupy regionalnej, "Milusioki",
 • zespołu taneczno –wokalnego "Pieguski".
Posiadamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych tj.:
 • hipoterapia w Ośrodku Jazdy Konnej KS ,,Bór” w Toporzysku,
 • hydroterapia na basenach termalnych w Szaflarach,
 • ścianka wspinaczkowa.
Dzieci uczęszczające do przedszkola każdego dnia uczą się:
 • treningu umiejętności przedszkolnych (malowania farbami, kolorowania, wycinania, naśladowania oraz komunikowania swoich potrzeb),
 • treningu czystości (uczenie łańcuchów czynności, np. mycia rąk, czy mycia zębów, korzystania z toalety),
 • treningu jedzenia (posługiwania się sztućcami oraz poszerzania swojego repertuaru żywieniowego).
Na życzenie rodzica w stołówce szkolnej istnieje możliwość wykupienia obiadów w wersji dietetycznej.

Adres / Kontakt
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.