Autyzm
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Komunikacja

Komunikacja w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu


W pracy z uczniami ze spektrum autyzmu szczególnie istotną rolę odgrywa komunikacja- wyrażanie próśb, sprzeciwu, aprobaty, swojego samopoczucia, odczuwania dyskomfortu itd. Już w pracy z najmłodszymi podopiecznymi wychowawcy, nauczyciele i specjaliści pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 kładą szczególny nacisk na kwestię komunikacyjną.

Komunikacja alternatywna a komunikacja wspomagająca

Komunikacja alternatywna wprowadzana jest uczniom, którzy całkowicie utracili zdolność porozumiewania się za pomocą języka mówionego, nigdy tej umiejętności nie nabyli bądź nie są w stanie się jej nauczyć. W przypadku takich uczniów wprowadza się metody komunikacyjne, które mają na celu zastąpić język mówiony.

Komunikacja wspomagająca jest wprowadzana w terapii dzieci, które posługują się mową, ale w sposób ograniczony. Wprowadzenie metody wspomagającej wówczas ma na celu wzbogacenie umiejętności komunikacyjnych i ułatwienie porozumiewania się z otoczeniem.

Zajęcia rewalidacyjne z alternatywnych / wspomagających form komunikacji

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych z komunikacji alternatywnej lub wspomagającej zależności od posiadanych umiejętności komunikacyjnych. Nabywają wówczas umiejętność podchodzenia do drugiej osoby z obrazkiem i proszenia o dany przedmiot, zabawę itp. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do pracy daną metodą komunikacyjną z uczniem w trakcie całego dnia, tak by nabyte umiejętności uczeń potrafił przenieść na inne osoby, miejsca i sytuacje.

The Picture Exchange Communication System (PECS)

PECS rozpoczyna nauczanie od podawania obrazka pożądanej rzeczy. System zmierza w kierunku nauki rozróżniania obrazków oraz docelowo do budowania pełnych zdań. Rodzaj symboli graficznych stosowanych w PECS jest dowolny (mogą to być np. symbole PCS, symbole graficzne Makaton, Piktogramy). Symbole PCS to kolorowe symbole, które ukazują obrazkowo znaczenie słowa, zwyczajowo używanej frazy, zwrotu grzecznościowego.

Program MAKATON

W komunikacji MAKATON wykorzystuje się znaki manualne, czyli gesty, znaki graficzne, czyli symbole oraz mowę. W przypadku wprowadzenia symboli, uczeń zaopatrywany jest w swój osobisty komunikator z zawartymi w nim obrazkami systemu MAKATON. Co ważniejsze, poszczególne sale w SOSW nr 1 opisane są znakami graficznymi MAKATON.
W przypadku nauki gestów, nauczyciel prowadzi intensywną naukę rozpoznawania i pokazywania poszczególnych znaków manualnych systemu MAKATON. Nauka jest przyjemna- wykorzystujemy w niej książeczki, zabawki, zabawy ruchowe, muzyczne.

Nie zapominamy o mowie- podczas zajęć wspieramy rozwój mowy u dziecka.


UKŁADANIE PLANU DNIA I PLANU AKTYWNOŚCI

Warto zaznaczyć, iż obrazki wykorzystujemy również w układaniu codziennego planu dnia. Obrazkami oznaczamy poszczególne aktywności, które dziecko ma do wykonania w trakcie całego pobytu w szkole. Dzięki temu, sytuacje są dla dziecka przewidywalne, wie czego się spodziewać i widzi, iż z czasem aktywności jest coraz mniej. A na końcu jest coś przyjemnego- odpoczynek i czas wolny.
Ponadto w pracy z uczniami wykorzystujemy obrazkowe plany aktywności. Uczeń nabywa umiejętność samodzielnego podążania za planem aktywności- wskazywania na obrazku aktywności, podchodzenie do przedmiotu, zabawa przedmiotem, odniesienie, sprawdzenie kolejnej czynności itd.

Adres / Kontakt
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.