Autyzm
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Diagnozowanie

Diagnoza uczniów ze spektrum autyzmu oraz tworzenie
Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego


PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP-R E. Schoplera:
  • Diagnozowanie dzieci od 6 miesiąca życia do 7. roku życia lub 12 r.ż., jeżeli dziecko funkcjonuje na poziomie przedszkolnym lub niższym,
  • Większość zadań testowych nie zależy od poziomu rozwoju mowy,
  • Przystosowany do specyficznych zachowań dziecka,
  • Szeroka skala poziomów rozwoju pozwala uzyskać każdemu dziecku wysokie wyniki,
  • Podział na zadania sprawnościowe i językowe.
Materiały do diagnozy i sposób jej przeprowadzania:
  • Uporządkowane materiały (zbiór zabawek i pomocy edukacyjnych) potrzebne do diagnozy- przygotowane wg wytycznych podręcznika, dostosowane do potrzeb i możliwości badanych dzieci,
  • Badanie odbywa się w trakcie zorganizowanej zabawy nauczyciela z dzieckiem,
  • Zachowanie dziecka jest obserwowane, notowane i oceniane,
  • Wyniki dziecka rozmieszczane są w 7 sferach, dotyczących rozwoju i 4 sferach dotyczących zachowania,
  • Sporządzony profil odzwierciedla słabe i mocne strony rozwoju dziecka oraz jego zachowania.
IPET- Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny

Program uwzględnia słabe i mocne strony każdego dziecka indywidualnie. Cele i procedura ich osiągania jest dostosowana do możliwości ucznia. Przygotowany Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, stanowi podstawę i wytyczne do pracy z uczniem.

PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH AAPEP E. Schoplera

Ocena aktualnych i potencjalnych umiejętności osób z autyzmem w najważniejszych dziedzinach życia przydatnych do prawidłowego, prawie niezależnego funkcjonowania w domu i w najbliższym otoczeniu. Narzędziem AAPEP diagnozuje się osoby, które ukończyły 12 rok życia, których potrzeby są zupełnie inne niż młodszych dzieci.
Uzyskanie zaleceń , które będą pomocne dla każdego odbiorcy i umożliwią opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.

KRYTERIA OCENIANIA BIEŻĄCEGO- ocena opisowa

Ocenianie opisowe uwzględnia chęć wykonania przez ucznia aktywności, czynności lub zadania. Ponadto określa poprawność wykonania zadania oraz samodzielność ucznia. Przy ocenianiu opisowym nauczyciel zwraca uwagę również na stosowanie podpowiedzi względem podopiecznego.
Ocenianie bieżące jest podstawą do dokonania oceny śródrocznej i końcowo rocznej- również w formie oceny opisowej, która jest czytelna dla ucznia oraz rodzica.

Adres / Kontakt
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.