Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Promocja albumu ks. Janusza Sołtysa "Szukając śladów B...  
Kategoria: Informacje
     W Miejskim O?rodku Kultury w Nowym Targu 10.02.2007r. odby?a si? promocja albumu ks. Janusza So?tysa „Szukaj?c ?ladów Boga…”. Ksi?dz Janusz w swoich fotografiach ukazuje pi?kno bliskiego nam krajobrazu. Fotografie s? opatrzone komentarzami z Pisma ?wi?tego i pi?knymi sentencjami.

     Imprez? t?, w ramach promocji SOSW NR 1, zorganizowa?y panie El?bieta Bogusz, Anna Trybu?a i Magdalena Zastawnik. Pyszny pocz?stunek przygotowa?y panie dzia?u kucharskiego: El?bieta Gil, Czes?awa Królczyk i Urszula Szroborz.

Dodane przez Kow@L dnia 12.02.2007 08:00:00. Czytano: 1052. Czytaj więcej
Spotkanie Noworoczne  
Kategoria: Informacje
     "Lato - zima" - to tytu? spotkania noworocznego, które tradycyjnie organizowane jest w Placówce dla wszystkich nauczycieli, pracowników, emerytów oraz zaproszonych go?ci.
W?ród zgromadzonych osób byli: Starosta Powiatu Krzysztof Faber, Burmistrz Miasta Marek Fry?lewicz, dyrektor delegatury Kuratorium O?wiaty Krystyna Gucwa, Przewodnicz?cy Rady Powiatu Jan Krzak, urz?duj?cy cz?onek Zarz?du Bogus?aw Waksmundzki, dyrektorzy Szkó? Powiatu Nowotarskiego.
     M?odzie?, pod kierunkiem nauczycieli przygotowa?a opraw? artystyczn? oraz wspania?e potrawy i sceneri? spotkania.
Dodane przez Kow@L dnia 11.01.2007 00:00:00. Czytano: 902.
Wieczerza wigilijna  
Kategoria: Informacje
"Jest taki dzie?, tylko jeden, raz do roku,
dzie? zwyk?y dzie?, który liczy si? od zmroku."


     Spotkanie wigilijne zorganizowane w Placówce to wspania?y pretekst do wspólnego kol?dowania, rozmów przy wspólnym stole oraz z?o?enia sobie serdecznych ?ycze?.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum do wspólnego sto?u zaprosili harcerzy z zaprzyja?nionej szko?y w Bystrej Podhala?skiej.
Podczas wszystkich spotka? - w SP nr 9, PG, O?rodku - pojawi?y si? tradycyjne potrawy: barszcz z uszkami, ryby i kompot z suszonych ?liwek.

Dzi?kujemy wszystkim sponsorom i ludziom wielkiego serca za prezenty i sprz?t sportowy.
Dodane przez Kow@L dnia 20.12.2006 00:00:00. Czytano: 819.
Boże Narodzenie  
Kategoria: Informacje


     Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia pragniemy z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia. Niech nadchodz?ce ?wi?ta b?d? dla Was niezapomnianym czasem sp?dzonym bez po?piechu, trosk i zmartwie?.

?yczymy, aby odby?y si? w spokoju, rado?ci w?ród Rodziny, Przyjació? oraz wszystkich Bliskich dla Was osób. Wraz z nadchodz?cym Nowym Rokiem ?yczymy du?o zdrowia i szcz??cia. Niech nie opuszcza Was pomy?lno?? i spe?ni? si? te najskrytsze marzenia.

?yczy Ca?a Spo?eczno??

Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

Dodane przez Kow@L dnia 15.12.2006 00:00:00. Czytano: 992.
Kiermasz bożonarodzeniowy  
Kategoria: Internat
     Wychowankowie O?rodka bardzo si? napracowali, ale efektem ich trudu by? wspania?y kiermasz pocztówek, ozdób i choinek ?wi?tecznych.
Ka?dy zainteresowany móg? kupi? pi?kne ozdoby, a tym samym wspomóc dzia?alno?? ko?a plastycznego.
Dodane przez Kow@L dnia 15.12.2006 00:00:00. Czytano: 699.
Mikołajki 2006  
Kategoria: Szkoła Podstawowa Nr 9 -L
     Tegoroczny Miko?aj odwiedzi? dzieci i m?odzie? zarówno w Szkole Podstawowej nr 9 jak i w O?rodku. Przyby? w asy?cie zespo?u "?warni". By?o kolorowo, rado?nie i pogato w prezenty.
Dodane przez Kow@L dnia 06.12.2006 00:00:00. Czytano: 707.
Dzień Edukacji Narodowej  
Kategoria: Informacje
     Jak co roku obchodzili?my w naszej szkole Dzie? Edukacji Narodowej. Z tej okazji odby?a si? akademia po??czona ze ?lubowaniem klas pierwszych i wyst?pami artystycznymi naszych uczniów.
Dodane przez Kow@L dnia 14.10.2006 10:00:00. Czytano: 1007.
Rok Szkolny 2006/2007  
Kategoria: Informacje

     4 wrze?nia 2006r. odby?o si? uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego. Wszystkich uczniów i rodziców powita? Dyrektor O?rodka mgr. W?odzimierz ?ak. Wys?uchano przemówienia inauguracyjnego Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha. Potem uczniowie zostali skierowani do klas, gdzie odby?o si? spotkanie z wychowawcami i podanie podzia?u godzin.

Dodane przez Kow@L dnia 04.09.2006 08:15:00. Czytano: 927.
Strona 215 z 215 << < 212 213 214 215

     

Zamówienia publiczne
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie







Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.