Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli gimnazjum. Uczeń może kontynuować naukę w tego typu szkole do ukończenia 24 roku życia. Kształcenie dostosowane jest do możliwości psycho-fizycznych uczniów oraz do ich potrzeb edukacyjnych.

     Nauka w szkole przygotowuje do wykonywania elementów pracy chronionej, w warsztatach terapeutycznych lub we własnym gospodarstwie. Uczniowie, z racji swojej niepełnosprawności intelektualnej, nie są w stanie w pełni opanować zawodu. W naszej szkole zdobywają natomiast proste umiejętności wchodzące w zakres niektórych zawodów lub uczą się wykonywania pojedynczych czynności przydatnych na odpowiednim stanowisku pracy. Oprócz tego nabywają umiejętności potrzebnych w życiu codziennym. Podczas całego procesu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę ogólnotechniczną w stosownym zakresie. Przy wykonywaniu prac posługują się różnymi środkami, narzędziami, sprzętem zmechanizowanym i zapoznają się ze sposobem obsługi różnych urządzeń. Jest to szczególnie istotne w codziennym wykonywaniu czynności w życiu dorosłym.


Kształcenie obejmuje:
  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne, to kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie posiadanej wiedzy.
  • Przysposobienie do pracy mające na celu kształtowanie właściwych postaw wobec pracy
  • Pozostałe przedmioty, tj. zajęcia sportowe, religia, zajęcia kształtujące kreatywność oraz zajęcia rewalidacyjne.
     W ramach głównego przedmiotu, przysposobienie do pracy, zajęcia realizowane są w następujących dziedzinach:
  • Prace społeczno-użyteczne na rzecz szkoły i środowiska przygotowujące uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, kulturalnego i religijnego.
  • Szycie, tkanie, wyszywanie prowadzące do opanowania umiejętności wykonywania ściegów ręcznych, tkania na ramkach tkackich, dziergania na drutach, wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych.


  • Przygotowywanie posiłków, w czasie zajęć kształci się umiejętność samodzielnego sporządzania potraw oraz sposobu podawania , umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń elektrycznych. Wyroby wykonane przez uczniów ubogacają uroczystości szkolne.


  • Prace ogrodnicze pozwalające opanować umiejętności pielęgnowania roślin oraz wykonywania prostych prac hodowlanych w warunkach domowych i ogrodowych, tworzenie elementów dekoracyjnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dbają o zieleń w szkole oraz wokół niej.


  • Sztuka użytkowa - podczas zajęć kształci się umiejętności tworzenia i ozdabiania przedmiotów użytkowych przy użyciu różnorodnych technik plastycznych. Do prac wykorzystuje się zarówno materiały plastyczne jak i okazy naturalne i przedmioty codziennego użytku (w tym makulaturę i surowce wtórne). Gotowe wytwory pracy uczniów służą dekoracji wnętrz szkoły, stanowią upominki dla gości jak również są eksponowane na wystawach i kiermaszach.  • Prace biurowe i kurierskie - przygotowujące do wykonywania prostych prac biurowych, introligatorskich, poligraficznych, kształcące umiejętność obsługi urządzeń np.: kserokopiarki, bindownicy, komputera, aparatu fotograficznego, kamery, pozwalające sprawnie wykonywać usługi biurowe i prace kurierskie na terenie szkoły.


     Zajęcia, z poszczególnych dziedzin, realizowanych w ramach przedmiotu przysposobienie do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach szkolnych: pracowni szycia, kuchni, pracowni sztuki użytkowej, ogrodnictwa, sali komputerowej, pracowni usług biurowych i kurierskich.

     Istotnym elementem aktywizowania uczniów jest możliwość prezentacji, a nawet sprzedaży prac wykonanych w poszczególnych pracowniach oraz zastosowanie nabytych umiejętności w różnych środowiskach. Dzięki temu uczniowie widzą sens pracy, a przez to realizują potrzebę poczucia własnej wartości.
Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.