Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Szkoła Podstawowa Nr 9

     Szkoła Podstawowa Nr 9 przeznaczona jest dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła realizuje integralną funkcję wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.
     Działalność edukacyjna szkoły oparta jest na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania.
     Proces kształcenia uczniów w klasach 1-3 opiera się na kształceniu zintegrowanym. Podstawowym celem kształcenia uczniów na tym etapie jest maksymalny rozwój samodzielności i zaradności życiowej. Tematyka zajęć jest realizowana rytmicznie, zgodnie ze zmianami pór roku oraz wydarzeniami kalendarzowymi - święta, uroczystości. W kształceniu zintegrowanym nie wyróżnia się poszczególnych jednostek lekcyjnych, a nauczanie prowadzone jest w blokach tematycznych, które uwzględniają treści z zakresu: funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki z rytmiką i wychowania fizycznego. Ponadto część lekcji - wychowanie fizyczne, muzykę z rytmiką oraz religię - prowadzą nauczyciele specjaliści.
Natomiast w klasach 4-6 kształcenie obejmuje takie zajęcia edukacyjne jak:
  • funkcjonowanie w środowisku - kształcenie ogólne – uczy porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy dla każdego dziecka sposób, uczy maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb,
  • muzyka - rozwija aktywność i wrażliwość muzyczną, taneczną i parateatralna,
  • plastyka - rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, uczeń poznaje i wykorzystuje różnorodne techniki plastyczne,
  • technika - umożliwia poznawanie materiałów i produktów codziennego użytku, uczy korzystania z prostych narzędzi i urządzeń powszechnego użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • religia - w ramach katechezy szkolnej trwa przygotowanie do Sakramentu Spowiedzi i Komunii Świętej. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła, uczestniczą w przeżywaniu świąt i wydarzeń liturgicznych.

     Treści nauczania i wychowania są podporządkowane indywidualnemu programowi edukacyjnemu, przy realizacji którego wykorzystuje się wszystkie możliwości jakie stwarza najbliższe środowisko ucznia oraz baza dydaktyczna szkoły. Zakres treści ulega poszerzaniu w miarę nabywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności.
     Działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły wzbogacona jest o zajęcia terapii indywidualnej, które mają charakter korekcyjny, kompensacyjny, usprawniający i stymulujący w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów. Czytaj więcej - "Metody i formy pracy", "Terapia indywidualna".
Dodatkowo w szkole aktywnie działa zespół muzyczno - taneczny "Pieguski", grupa regionalna "Milusioki" oraz koła zainteresowań: plastyczne i sportowo - turystyczne.

Szkoła podstawowa umożliwia uczniom:

  • pobieranie nauki do 18-go roku życia,
  • przygotowuje do kontynuowania edukacji w Publicznym Gimnazjum.

Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.